Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De VV Roden wil iedereen een sportieve en veilige omgeving bieden om te sporten.
De vereniging heeft daarom gedragsregels opgesteld hoe we vinden dat men met elkaar om dient te
gaan binnen de vereniging.
Deze gedragsregels komen overeen met regels zoals deze o.a. door KNVB en NOC*NSF zijn opgesteld.
Deze zijn hier te vinden.

Al enkele jaren is mevr. T. Geutskens voor de VV Roden de vertrouwenspersoon bij wie een lid van de
vereniging eventueel terecht kan wanneer hij of zij ongewenst gedrag ervaart.
Haar gegevens zijn op hier te vinden.

Inmiddels heeft het bestuur besloten een volgende stap te zetten in het creëren en behouden van
een veilige sportomgeving.
Daarom zullen we allen die betrokken zijn bij de jeugd vragen om een VOG, Verklaring Omtrent het
Gedrag, te overleggen.
Deze is voor sportorganisaties gratis aan te vragen.
Inmiddels hebben wij ons als vereniging hiervoor aangemeld.

Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het
verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de
samenleving.
Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, screent personen die een
VOG aanvragen en geeft de VOG af.
Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Iemand krijgt in ieder geval
een VOG als hij of zij geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Binnenkort zullen we aan Justis, dit is de organisatie die de VOG’s verstrekt, verzoeken een VOG te
verstrekken aan onze jeugdleiders, jeugdtrainers, leden van het jeugdbestuur en hoofdbestuur.

Daarvoor dienen wij aan Justis door te geven: Voorletters, achternaam en emailadres van
betrokkene.
Daarna krijg je van Justis een mail met een link om in te kunnen loggen bij Justis.
Let op! Hiervoor heb je een DigiD inlogcode nodig.

Om zeker te weten of je gegevens zoals deze bij de vereniging bekend zijn kloppen krijg je één dezer
dagen een mailtje en/of een berichtje in de groepsapp met het verzoek door te geven:
Jouw officiële voorletters, achternaam en emailadres.
Deze graag sturen aan Pieter Vos: vospw@hotmail.com

Hij coördineert e.e.a. namens het bestuur. Met vragen kun je ook bij hem terecht. Tel. O6-25032254.

Als jouw VOG is goedgekeurd, krijg je deze thuis toegestuurd.
We vragen je deze vervolgens in te leveren bij Pieter Vos of in de brievenbus in de kantine te
deponeren.

We bedanken jullie bij voorbaat voor jullie medewerking.

Het Bestuur VV Roden.