Definitieve teamindelingen jeugd

Definitieve teamindelingen jeugd

Beste spelers en ouders,

Nadat op 25 mei jl. de voorlopige teamindelingen van de jeugdafdeling bekend zijn gemaakt is er
door spelers en ouders gereageerd. Soms werd om een toelichting gevraagd maar er werden ook
‘kritische noten gekraakt’ en verzoeken om een andere indeling ingediend.

De afgelopen weken heeft de Technische Commissie Jeugd (TCJ) in nauwe samenwerking met coördinatoren,
trainers/coaches en teamleiders de voorlopige indelingen nogmaals tegen het licht gehouden. Dit
heeft geleid tot de definitieve teamindelingen, zoals u die hier aantreft.

De TCJ heeft behoefte om het proces, dat uiteindelijk heeft geleid tot de definitieve teamindelingen,
toe te lichten:
In haar vergadering van 20 februari jl. heeft de TCJ richtlijnen vastgesteld voor het
aantal spelers per team in het seizoen 2018/19. Op basis van het aantal leden van dat moment en
hun leeftijden is in dezelfde vergadering een voorlopige indeling van aantal en soort teams voor de
diverse leeftijdsgroepen vastgesteld.
Bij soort teams moet u denken aan selectie- en overige teams.
Eerst willen we toelichten wat binnen de jeugdafdeling van vv Roden onder selectie- en overige
teams wordt verstaan.
Selectieteams zijn in elk geval de eerste teams van de diverse
leeftijdsgroepen. Indien er meerdere teams in een bepaalde leeftijdsgroep zijn wordt aan de hand
van de kwaliteit van de spelers bepaald of het tweede team ook als een selectieteam wordt
aangemerkt.
Voor het komend seizoen geldt de volgende teamindeling:
JO19: 2 teams, waarvan 1 selectie en 1 overig
JO17: 4 teams, waarvan 2 selectie en 2 overig
JO15: 5 teams, waarvan 2 selectie en 3 overig
JO13: 3 teams, waarvan 1 selectie en 2 overig
JO12: 4 teams, waarvan 2 selectie en 2 overig
JO11: 3 teams, waarvan 1 selectie en 2 overig
JO10: 3 teams, waarvan 1 selectie en 2 overig
JO9: 1 team
JO8: 3 teams, waarvan 1 selectie en 2 overig.

We willen benadrukken dat het onderscheid tussen selectie- en overige teams niet betekent, dat alle
aandacht van de club uitgaat naar selectieteams en dat er daardoor geen aandacht is voor overige
teams. Ook is het niet zo dat bij selectieteams het winnen van wedstrijden en het behalen van
kampioenschappen een doel op zich is. Bij zowel selectie- als overige teams staat de ontwikkeling van
de speler centraal. En wat we voor alle spelers van de jeugdafdeling nastreven is het hebben van
plezier en het goed omgaan met elkaar.

De belangrijkste criteria om voor een plaats in een selectieteam te komen zijn in de eerste plaats
natuurlijk voetbalkwaliteiten. Hieronder valt niet alleen wat een speler met een bal kan, maar ook
wat doet de speler zonder bal, ziet hij of zij het spelletje etc. Daarnaast wordt ook gekeken naar de
motivatie van spelers om een zo’n hoog mogelijk niveau te spelen. Hieronder verstaan we ook inzet
tijdens trainingen en wedstrijden, opkomst trainingen etc.
Op motivatie is dit jaar extra gelet, omdat we vinden dat er op dat gebied bij vv Roden nog winst te boeken is.
Daarnaast geldt een fysiek criterium.
Hierbij moet worden gedacht aan kracht, looptechniek, snelheid en uithoudingsvermogen.
Uiteraard wordt bij het indelen van selectieteams ook rekening gehouden met bepaalde sociale
aspecten, maar deze spelen een minder belangrijke rol dan bij overige teams. Hoewel het niet zwartwit
is spelen sociale aspecten, zoals bijvoorbeeld graag met vrienden of klasgenoten spelen, bij die
teams een grotere rol.
Tenslotte moet de TCJ natuurlijk zorgen voor een evenwichtige verdeling van spelers over de verschillende teams.
Dit om te voorkomen dat het ene team een tekort aan spelers heeft en een ander team teveel.
U begrijpt dat het vinden van een goede balans tussen de hiervoor beschreven criteria een hele opgave is.

Samenvattend nog even de criteria, die bij het indelen van
spelers zijn gehanteerd, op een rij: voetbalkwaliteiten, motivatie, fysieke toestand, sociale aspecten
en evenwichtige verdeling.

Op basis van bovenstaand is de TCJ aan de slag gegaan om te komen tot definitieve teamindelingen,
zoals die vandaag bekend zijn gemaakt. Hoewel we spreken van definitieve teamindelingen willen we
het woordje definitief nuanceren. Op papier is sprake van definitieve indelingen. Als echter in de
aanloop naar of tijdens het nieuwe seizoen blijkt dat er verkeerde inschattingen zijn gemaakt,
waardoor een bepaalde speler zich binnen een bepaald team helemaal niet op zijn gemak voelt of in
zijn ontwikkeling wordt geremd, omdat hij of zij te laag is ingedeeld, bestaat de kans dat we
onderweg mutaties gaan aanbrengen.
We gaan hierbij echter niet over ‘één nacht ijs’, maar gaan hier zorgvuldig mee om en betrekken daar alle betrokkenen (in elk geval speler en ouders) bij.
Tenslotte het volgende:
Bij de meeste teams staat de naam van de trainer vermeld, bij een aantal teams staat dat dit nog niet bekend is.
Naast het indelen van spelers zijn we de laatste tijd ook druk bezig geweest met het vinden en indelen van trainers.
We gaan hiermee door, totdat alle teams vaneen trainer zijn voorzien.
We verwachten binnen afzienbare tijd hierin te zijn geslaagd en ook de trainingstijden en het begin van de trainingen in het nieuwe seizoen bekend te kunnen maken.

De TCJ hoopt met de hiervoor verstrekte informatie inzicht te hebben gegeven in het proces en de
overwegingen, die hebben geleid tot de nu gepubliceerde teamindelingen.
Indien u behoefte heeft aan een toelichting of u heeft een vraag, stel die gerust aan de huidige TCJ-leden Roelf Bolman, Jaap
Darmeveil, Johan Wardenier of aan mij.

15 juni 2018,
Namens de TCJ,
Jan Louwes, voorzitter.

Definitieve indeling jeugdspelers 18-19