Definitieve indelingen jeugd seizoen 2019/2020

Definitieve indelingen jeugd seizoen 2019/2020

Beste jeugdspelers en ouders,

Via onderstaande links zijn de definitieve teamindelingen voor het seizoen 2019-2020 beschikbaar.
Op 2 juni jl. zijn de voorlopige teamindelingen bekend gemaakt. Hierop zijn reacties van spelers en/of
ouders gekomen. Alle ontvangen reacties zijn zorgvuldig bekeken en besproken. Dit heeft in een
groot deel van de teams geleid tot wijzigingen.

Vervroegde overgang en dispensatie
Er zijn verzoeken ontvangen van ouders en trainers om spelers vervroegd over te laten gaan naar een
hogere leeftijdsgroep. Daarentegen zijn er ook verzoeken binnengekomen om spelers dispensatie
voor een lagere leeftijdsgroep te verlenen. Aan het verlenen van dispensatie worden door de KNVB
voorwaarden gesteld, waar de club zich aan dient te houden. Zo mag alleen aan 1 e jaars spelers
dispensatie worden verleend en mag een team uit een beperkt aantal dispensatiespelers bestaan.
In het algemeen hanteert de club als beleid dat spelers worden ingedeeld in de leeftijdsgroep
waartoe zij op basis van hun geboortejaar behoren. Vervroegde overgangen en dispensaties zijn dus
een uitzondering. Bij selectieteams wordt kritischer naar dergelijke verzoeken gekeken dan bij niet
selectieteams. Zowel bij indeling als bij vervroegde overgang en dispensatie speelt bij niet
selectieteams het sociale aspect een belangrijke rol.

Criteria bij teamindelingen
De belangrijkste criteria om voor een plaats in een selectieteam te komen zijn in de eerste plaats
natuurlijk voetbalkwaliteiten. Hieronder valt niet alleen wat een speler met een bal kan, maar ook
wat doet de speler zonder bal, ziet hij of zij het spelletje etc. Daarnaast wordt gekeken naar de
motivatie van spelers om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Hieronder verstaan we ook inzet
tijdens trainingen en wedstrijden, opkomst trainingen etc. Tenslotte hanteren we een fysiek
criterium. Hierbij moet worden gedacht aan kracht, looptechniek, uithoudingsvermogen en snelheid.

Uiteraard wordt bij het indelen van selectieteams ook rekening gehouden met sociale aspecten. Deze
spelen echter een minder belangrijke rol dan bij niet selectieteams. Hoewel het niet zwart-wit is
spelen sociale aspecten, zoals bijvoorbeeld graag met vrienden of klasgenoten spelen, bij overige
teams een grotere rol. Tenslotte moet natuurlijk worden gezorgd voor een evenwichtige verdeling
van spelers over de verschillende teams. Dit om te voorkomen dat het ene team een tekort aan
spelers heeft en een ander team teveel. Het vinden van een goede balans tussen de hiervoor
beschreven criteria is een hele opgave en gebeurt zorgvuldig. De Technische Commissie Jeugd is
hiervoor verantwoordelijk. Samenvattend nog even de criteria, die bij het indelen van spelers
worden gehanteerd, op een rij: voetbalkwaliteiten, motivatie, fysieke toestand, sociale aspecten en
evenwichtige verdeling.

Hoe definitief zijn definitieve indelingen?
Hoewel we voorafgaand aan een seizoen spreken van definitieve teamindelingen willen we het
woordje definitief nuanceren. Op papier is er sprake van definitieve indelingen. Als echter in de
aanloop naar of tijdens het seizoen blijkt dat er verkeerde inschattingen zijn gemaakt – een speler is
bijvoorbeeld te laag of te hoog ingedeeld of een speler voelt zich binnen een team helemaal niet op
zijn of haar gemak – bestaat de mogelijkheid onderweg mutaties gaan aanbrengen. Als spelers
namelijk niet op ‘hun plaats’ zitten gaat dit ten koste van hun ontwikkeling en plezier en daar is
niemand bij gebaat. Bij structurele mutaties tijdens het seizoen gaan we echter niet over ‘één nacht
ijs’, maar gaan hier zorgvuldig mee om. In elk geval doen we dit in overleg met speler en ouders.

Ik hoop u met het vorenstaande een kijkje in de keuken van het indelingsproces te hebben gegeven.

Rest mij om spelers en ouders en al degenen die betrokken zijn bij de jeugdopleiding van onze
vereniging een fijne vakantie toe te wensen.

Mededelingen over het begin van het nieuwe seizoen worden in de zomervakantie op deze website
geplaatst. Hou deze dus in de gaten.

Met vriendelijke en sportieve groet,

Jan Louwes,
voorzitter Technische Commissie Jeugd.

Definitieve indeling JO7
Definitieve indeling JO8
Definitieve indeling JO9
Definitieve indeling JO10
Definitieve indeling JO11
Definitieve indeling JO12
Definitieve indeling JO13 v2
Definitieve indeling JO15
Definitieve indeling JO17
Definitieve indeling JO19
Definitieve indeling VR1, MO19-1 en MO15-1